Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
NORMATĪVAIS REGULĒJUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.04.2011

Normatīvais regulējums, kas attiecas uz ĢMO

Likums "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību"

Likums "Ģenētiski modificēto organismu aprites likums"

MK noteikumi Nr.784 "Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtība"

MK noteikumi Nr.457 "Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā" 

MK noteikumi Nr.30 "Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību"

Normatīvais regulējums, kas attiecas uz cilmes šūnu pielietošanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1394/2007
par uzlabotas terapijas zālēm, un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) Nr. 726/2004

Likums „Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”

1999.gada 29.decembra „Dzīvnieku aizsardzības likums”

MK 23.10.2001. not. Nr.450 „Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas, tirdzniecības un nogalināšanas kārtība”

MK 11.06.2002. not. Nr.227 ”Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums”

MK 27.03. 2007. not. Nr.208 „Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtība”

1997.gada 4.aprīļa Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu

Normatīvais regulējums, kas attiecas uz mākslīgo apaugļošanu

Ārstniecības likums

Seksuālās un reproduktīvās veselības likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.261 "Neauglības diagnosticēšanas un potenciālā dzimumšūnu donora medicīniskās izmeklēšanas kārtība" 

Ministru kabineta noteikumi Nr.716 "Medicīniskās apaugļošanas organizatoriskā kārtība un neauglīgo ģimeņu reģistra, medicīniskās apaugļošanas reģistra, dzimumšūnu donoru reģistra un donoru dzimumšūnu banku izveidošanas kārtība"