Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kas ir biodrošība?

05.02.2010

Ar biodrošību tiek saprasti centieni samazināt un novērst ar biotehnoloģijām saistītos riskus, kas skar sabiedrības veselības, drošības un vides jautājumus. Parasti biodrošības pamatā ir tādas zinātnes disciplīnas kā molekulārā bioloģija, augkopība, ģenētika, entomoloģija, ekoloģija, kā arī sociālās zinātnes, kas novērtē riskus no sociālā un ētiskā viedokļa.

20. gadsimta beigās starptautiskā līmenī liela uzmanība tika veltīta vides aizsardzībai, tā rezultātā 1992. gadā tika pieņemta Konvencija par bioloģisko daudzveidību. Tās mērķi iekļāva bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī godīgu un objektīvu ģenētisko resursu izmantošanu. Attiecībā uz biotehnoloģiju drošu attīstību un izmantošanu 2000. gada 29. janvārī Monreālā aptuveni 130 valstis parakstīja Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību. Protokola mērķis ir nodrošināt aizsardzību pret tādiem biotehnoloģiju radīto dzīvo modificēto organismu riskiem, kuri varētu nevēlami ietekmēt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilglaicīgu izmantošanu, drošu pārvietošanu, apstrādi vai radīt riskus cilvēku veselībai. Tāpat kā vispārējie ar vides aizsardzību saistītie regulējumi, arī šis protokols ietver ,,piesardzības principu”, kas nozīmē, ka potenciāli bīstamas aktivitātes var tik aizliegtas vai ierobežotas vēl pirms zinātniski ir pierādīti radītie kaitējumi.

Lai arī Latvija ir ratificējusi Kartahenas protokolu, līdzšinējā darbība biodrošības jomā Latvijā ir bijusi fragmentāra un savstarpēji nekoordinēta. Latvijā ir veikti atsevišķi starpdisciplināri pētījumi, kas skar biodrošības jomu, tomēr trūkst tāda visaptveroša skatījuma biodrošības definēšanai, nodrošināšanai un kontrolei, kas ievērotu visu iesaistīto pušu intereses un veicinātu sabiedrības līdzdalību ar zinātni saistītu lēmumu pieņemšanā un pārvaldībā.

Plašāku informāciju meklējiet:

European Biosafety Association