Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekta īstenošanas laika grafiks
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.02.2010

3.6. Projekta īstenošanas laika grafiks

Atbilstošās aktivitātes Nr.

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

4.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Plānotās projekta aktivitātes

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

1.

Projekta vadība un uzraudzība

 

Projekta vadība ietvers dokumentācijas apriti, finanšu un personāla vadību, atskaišu sagatavošanu, pētījuma koordinēšanu  un pārējo aktivitāšu ieviešanu. Uzraudzību nodrošinās projekta padome regulārās sanāksmēs izvērtējot projekta ieviešanas gaitu. Administratīvo uzraudzību veiks LU APD Projektu nodaļa. Līdzekļu izlietošanu un personāla nodarbinātību uzraudzīs Finanšu un uzskaites un Personāla departamenti.

2.

Jaunas zinātniskās grupas izveide

Tiks izveidota jauna zinātniskā grupa starpdisciplināra pētījuma veikšanai biodrošības jomā, kurā nodarbinās 20 darbiniekus, to skaitā 6 jaunos zinātniekus, 3 doktorantus, 6 maģistrantus un biodrošības ekspertu. Vadību veiks zinātniskais vadītājs – jaunais zinātnieks.

3.

Priekšizpēte un projekta vadlīniju izstrāde

Priekšizpēte tiks veikta 4 virzienos:

1. ES dalībvalstu pozīcija biodrošības un tehnoloģiju izvērtēšanas jomās, pētot tehnoloģiskos, metodiskos un tiesiskos risinājumus.

2. Jaunākās zinātniskās literatūras analīze projekta pētījumu nozarēs.

3. Starpdisciplināra diskusija metodoloģiskās pieejas aprobēšanai pētniecības posmam.

4. Starpdisciplināra biodrošības ekspertu paneļa izveide.

5. Interneta platformas sagatavošana projekta rezultātu izplatīšanai.

4.

Zinātniskā pētījuma veikšana biodrošības kapacitātes celšanai

Zinātniski pētnieciskais darbs biodrošības kapacitātes celšanai 4 virzienos (4.1. – 4.4.)

4.1.

Biodrošības kritēriji biotehnoloģiju pārvaldē

Bioētikas un biodrošības kritēriju izstrāde. Pētnieciskais darbs sekojošos virzienos:

1. Pētījums par biotehnoloģiju profesionāļu izpratni un pārliecību, kas saistās ar biotehnoloģiju izveidi un pielietošanu biodrošības aspektā.

2. Pētījums par sabiedrības vajadzībām, izpratni un uztvertajiem biodrošības riskiem trīs atšķirīgās biotehnoloģijās (skat. 2. Pielikumu).

3. Pētījums par pašreizējo biotehnoloģiju pārvaldības praksi trīs biotehnoloģijās.

4. Pētījums par biodrošības tiesisko regulējumu, principu reglamentāciju un biodrošības tiesiskā regulējuma uzlabošanas iespējām Latvijā.

4.2.

Somatisko cilmes šūnu genoma stabilitātes un klīnisko pētījumu biodrošības kritēriju izveide

Bioanalītisko marķieru atlase cilvēka somatisko cilmes šūnu genoma stabilitātes un diferenciācijas potenciāla raksturošanai klīniskajiem pielietojumiem.

4.3.

Biodrošība un bioanalītiskie marķieri ĢMO analīzei

Marķieru sistēmu izveide ĢMO biodrošības jomā. Metožu aprobācija Latvijas apstākļiem un projektā iesaistīto darbinieku apmācība darbam ar šīm metodēm, pētot ģenētiski modificētu augu un modeļorganismu ietekmi uz augsnes mikroorganismiem.

4.4.

Bioanalītisko marķieru atlase patogēno baktēriju  rezistences un virulences pētījumiem

Bioanalītiskos marķieru atlase un analīze, raksturojot S. aureus un S. epidermidis baktēriju rezistenci pret b-laktāmu antibiotikām un nosakot to patogenitātes pakāpi.

5.

Rezultātu apkopošana un izplatīšana

4.1. – 4.4. punktos minēto pētījumu rezultātu apkopošana, iegūto rezultātu analīze un secinājumi. Projekta novērtēšana un starpdisciplinārās pieredzes apkopošana.

6.

Sabiedrības informēšanas pasākumi

Interaktīvas datu bāzes izveide, sabiedrības izglītošanas pasākumi, regulāri atjaunota informācija LU portālā, darbs ar masu medijiem, informatīvā materiāla izveide