Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekta darba grupa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.01.2013

Nils Rostoks, Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes vadošais pētnieks, augu ģenētika, genomika un molekulārā bioloģija, bioinformātika

Galvenās pētnieciskās intereses: Ģenētiski modificēti organismi – to pielietojums fundamentālajā zinātnē un biotehnoloģijā, miežu slimību izturības un hipersensitīvās atbildes raksturojums, molekulāro marķieru pielietojums augu biotehnoloģijā

Loma projekta ietvaros: ESF projekta „Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā” vadītājs, pētnieciskās aktivitātes 4. (projekta aktivitātes 4.3.) vadība un realizācija

Vairāk informācijas:

http://plantgenetics.lu.lv/

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32302/

http://priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/mikro_biotek/pasniedzeji/n_rostoks.shtml

Tatjana Tračevska, Dr.biol, asociēta profesore LU Medicīnas fakultātē. Pētījuma projekta galvenā izpildītāja.

Galvenās pētnieciskās intereses: Infekcijas slimību ierosinātāju molekulārie pētījumi, proti, pētījumi DNS un RNS līmenī. Pētījuma objekti laika gaitā bija daudzveidīgi: Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus un Chlamydiaspp. Kā zinātniecei, man ir interesanti ieskatīties, kādi mehānismi nosaka baktēriju spēju izraisīt saslimšanu, izplatīties starp cilvēkiem, un kas ļauj „apiet” antibiotiku (plašajā izpratnē) terapiju. Kāpēc tāds mikroorganisms, ka epidermālais stafilokoks, kas ir cilvēka normālās mikrofloras pārstāvis, var izraisīt dzīvi apdraudošas infekcijas, kāda nozīme ir zāļu rezistento mikroorganismu cirkulācijai sabiedrībā utt.

Loma projekta ietvaros: Koordinēt projekta pētījuma 5. aktivitātes „Biodrošības kritēriju un metodoloģijas izstrāde, izveidojot virulences un rezistences marķierus Latvijā cirkulējošo baktēriju biodrošības novērtēšanai” izpildi.

Aivita Putniņa, Dr. phil/ PhD, LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu direktore,  BF Bioētikas un biodrošības centra vadītāja.

Pētnieciskās intereses: biotehnoloģiju sociālais konteksts, reproduktīvā veselība, ģimenes politika, līdztiesība, dzimte

Loma projekta ietvaros: Priekšizpētes un pētījuma “Biodrošības kritēriji biotehnoloģiju pārvaldē” vadīšana un veikšana, publicitātes komponentes vadīšana.

Vairāk informācijas:

www.policy.hu/putnina/

Jānis Ancāns, galvenais izpildītājs;

Bioloģijas doktora grāds, LU vadošais pētnieks, cilmes šūnu bioloģijas un biodrošības pētījumi.

Galvenās pētnieciskās intereses: Cilvēka audu cilmes šūnas, to iegūšana, pavairošana un molekulārā raksturošana; Šūnu terapijas un to biodrošības potenciāla novērtēšanas metodes

Loma projekta ietvaros:  Vadošais pētnieks somatisko cilmes šūnu genoma stabilitātes un klīnisko pētījumu biodrošības kritēriju izveides pētījumos. Eksperimentālais darbs ar cilvēka audu cilmes šūnām un to biodrošības izvērtēšana ar molekulārās bioloģijas, imunoloģijas un dzīvnieku modeļsistēmu metodēm

Una Riekstiņa, galvenā izpildītāja. Zinātniskais grāds: 2002. gadā iegūts PhD Klīniskajā virusoloģijā Karolinska Institūtā Zviedrijā. Iegūtais grāds Latvijā pielīdzināts Dr.biol.

Pētnieciskās intereses: Pieaugušo cilmes šūnu pētījumi, kas vērsti uz dažādu audu cilmes šūnu raksturošanu. Interesē iespējas pielietot pieaugušo cilmes šūnas reģeneratīvajā terapijā, piemēram, neirodeģeneratīvo saslimšanu ārstēšanā. 

Amati: Docente LU Medicīnas fakultātes Farmācijas studiju programmā, vadošā pētniece  ESF projektā „Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā”.

Loma projektā: Cilmes šūnu pētījumu aktivitātes vadīšana un koordinēšana. Cilmes šūnu genoma stabilitātes novērtēšanas kritēriju izstrāde un iesaistīšanās projekta publicitātes aktivitātēs.

Inese Čakstiņa, pētniece/galvenā izpildītāja pienākumu izpildītāja. Zinātniskais grāds: 2001.gadā iegūts dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā. Šogad tiks aizstāvēts doktora promocijas darbs bioloģijā, molekulārās bioloģijas apakšnozarē.

Pētnieciskās intereses: Pieaugušo cilmes šūnu diferenciācijas mehānismi; sirds embrionālās morfoģenēzes molekulārie procesi

Loma projektā: Cilmes šūnu genoma stabilitātes novērtēšanas kritēriju izstrāde un iesaistīšanās projekta publicitātes aktivitātēs.

Vadims Parfejevs, Zinātniskais grāds: 2008. gadā LU Medicīnas fakultātē iegūts bakalaura grāds farmācijā. Šobrīd studē farmācijas maģistra studiju programmas 2. kursā.

Pētnieciskās intereses: Pieaugušo cilmes šūnu pētījumi, kas vērsti uz dažādu audu cilmes šūnu raksturošanu un diferenciācijas potenciāla izvērtēšanu in vitro un in vivo. Pieaugušo cilmes šūnu pielietojums reģeneratīvajā terapijā, piemēram, neirodeģeneratīvo saslimšanu ārstēšanā. Biodrošības kritēriju un metodoloģijas izstrāde šūnu bioloģijā.

Amats: zinātniskais asistents (izpildītājs) ESF projektā „Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā”. 

Loma projekta ietvaros: Somatisko cilmes šūnu diferenciācijas potenciāla analīze in vitro un in vivo. Cilvēka šūnu molekulāro marķieru noteikšana un to praktiskā pielietojuma izvērtēšana un salīdzināšana, izmantojot gēnu un proteīnu ekspresijas noteikšanas metodes.Šūnu uzglabāšanas apstākļu to klīniskajiem pielietojumiem biodrošības novērtēšana. Biodrošības kritēriju un metodoloģijas izstrāde, atlasot somatisko cilmes šūnu genoma stabilitātes un klīnisko pētījumu biodrošības kritērijus. Izveidot bioanalītisko marķieru paneli cilvēka somatisko cilmes šūnu genoma stabilitātes un diferenciācijas potenciāla raksturošanai

Kārlis Rozenbergs, zinātniskais asistents, veterinārārsts.

Pētnieciskais darbs ar dzīvnieku somatiskajām cilmes šūnām

Dalība Cilmes šūnu grupā un pētījumā “Somatisko cilmes šūnu genoma stabilitātes un klīnisko pētījumu biodrošības kritēriju izveide”, plānotie pētnieciskie pasākumi - somatisko šūnu terapijas biodrošības novērtēšanai nepieciešano dzīvnieku modeļsistēmu izveide, šūnu materiāla ievadīšana un ievākšana; cilvēka šūnu molekulāro marķieru noteikšana un to biodrošības potenciāla izvērtēšana dzīvnieku modeļsistēmās, izmantojot gēnu un proteīnu ekspresijas noteikšanas metodes; iegūto eksperimentālo rezultātu analīze un patstāvīga eksperimentu plānošana

Ilva Nakurte, Dr. chem. Galvenās pētnieciskās intereses: Augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas (AEŠH) un masspektrometrijas (MS) izmantošana:

 • organiskajā sintēzē nosakot iegūtos savienojumu identitāti un tīrību;
 • pārtikas produktu un to augu izcelsmes izejvielu ķīmiskā sastāva noteikšanai;
 • farmaceitisko preparātu famakokinētiskie mērījumi asinīs, asins plazmā, urīnā, smadzenēs u.c.

Loma projekta ietvaros: izmantot augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju, izstrādāt metodes ģenētiski modificētu organismu raksturošanai, kā arī somatisko cilmes šūnu metaboliskās aktivitātes pētījumiem.


Anete Keiša, izglītība:

 • maģistra grāds augu ģenētisko resursu saglabāšanā un izmantošanā (MSc Conservation and utilization of plant genetic resources, University of Birmingham),
 • LU doktorante – doktora darbs izstrādāts par tēmu „Regulation of hypersensitive response in barley”.

Amats: pētniece LU Bioloģijas fakultātē.

Pētniecības intereses: augu slimību izturība, augu ģenētika, augu ģenētiskā transformācija.

Loma projekta ietvaros: darbs pie augu ģenētiskās modificēšanas, transgēnu ekspresijas un stabilitātes izvērtējums.

Signe Mežinska, Dr.sc.soc., MS Bioethics, pētniece.

Pētnieciskās intereses: bioētika, biomedicīnas pētījumu ētika, reprodukcijas ētika, veselības un slimības socioloģija.Loma projekta ietvaros: bioētikas un biodrošības kritēriju izstrāde, pētījums par biodrošības aspektu izvērtēšanu medicīniskās apaugļošanas tehnoloģiju jomā.

Lelde Grantiņa, dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā, pētniece, doktorantūras studente, mikrobiologs

Galvenās pētnieciskās intereses – augsnes mikrobioloģija, meža fitopatoloģija.

Projektā darbojos Nila Rostoka grupā. Pētīšu GMO ietekmi  uz augsnes mikroorganismiem un horizontālo gēnu pārnesi starp GMO un augsnes mikroorganismiem. Otrs pētījums saistīts ar hibrīdapšu ietekmi uz augsnes mikrofloru.

Mārtiņš Borodušķis, Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā, amats projekta ietvaros - zinātniskais asistents.

Pētnieciskās intereses:

 •  Somatisko cilmes šūnu diferenciācijas potenciāla analīze in vitro un in vivo
 • Cilvēka šūnu molekulāro marķieru noteikšana un to praktiskā pielietojuma izvērtēšana un salīdzināšana, izmantojot gēnu un proteīnu ekspresijas noteikšanas metodes.
 • Šūnu uzglabāšanas apstākļu to klīniskajiem pielietojumiem biodrošības novērtēšana

Loma projekta ietvaros: Biodrošības kritēriju un metodoloģijas izstrāde, atlasot somatisko cilmes šūnu genoma stabilitātes un klīnisko pētījumu biodrošības kritērijus. Izveidot bioanalītisko marķieru paneli cilvēka somatisko cilmes šūnu genoma stabilitātes un diferenciācijas potenciāla raksturošanai.

Laura Cappiello, Dottore Magistrale in Biology (Biology Applied to Biomedical Research), University of Milan - Italy

Job position: Dabaszinātņu laborants (tehniskais asistents) – technical assistant

Sphere of work: Stem Cells, biosafety.

Main scientific interests:  stem cells, clinical research biosafety criteria development, neurodegenerative diseases.

Role in the project:

 • Project „Capacity building for interdisciplinary biosafety research”
 • Participation in research activities
 • Somatic stem cell cultivation and cryopreservation method optimization
 • Analysis of the experimental data
 

Zane Linde, zinātniskā asistente. Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā. 

Pētnieciskās intereses: biotehnoloģijas, biomedicīnas kultūra, ārsta un pacienta attiecības

Loma projekta ietvaros: biodrošības un bioētikas ieteikumu izstrāde, lai nodrošinātu ĢMO tehnoloģijas lauksaimniecībā un ĢMO tehnoloģijas medicīnā pārvaldi.

Jekaterina Kalēja, zinātniskā asistente. Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā.

Pētnieciskās intereses: biotehnoloģiju sociālie aspekti , dzimte, ģimene
Loma projekta ietvaros: bioētikas un biodrošības kritēriju izstrāde; cilmes šūnu biotehnoloģiju biodrošības pārvaldības izpēte,

Priekšizpētes un pētījuma “Biodrošības kritēriji biotehnoloģiju pārvaldē” veikšana, dalība publicitātes komponentes nodrošināšanā

Ilze Mileiko, zinātniskā asistente. Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā. Pašlaik studē doktorantūrā. Nodarbošanās joma – antropoloģija

Galvenās pētnieciskās intereses: biotehnoloģijas, seksualitāte, dzimte, māksla un totalitārie režīmi.

Darbojos Bioētikas un biodrošības grupā. Veicu pētījumu par biodrošības aspektu izvērtēšanu mākslīgās apaugļošanas jomā.

Jānis Kungs, Dabaszinātņu bakalaurs, dabaszinātņu laborants, somatisko cilmes šūnu pētniecība

Galvenās pētnieciskās intereses: somatiskās cilmes šūnas, šūnu kultivēšanas, krioprezervācija (šūnu uzglabāšana saldējot, bet tā, lai pēc tam kaut kas arī izdzīvotu), šūnu signālceļi (šūnu atbilde uz A vitamīna metabolītiem cilvēka šūnās) u.c.

Loma projekta ietvaros: projektā darbojos Šūnu pētniecības grupai. Kā laborants esmu atbildīgs par laboratorijas sagatavošanu darbam – lai materiāli un reaģenti būtu gatavi lietošanai, atbildu par noliktavu un inventarizāciju mūsu grupas ietvaros. Paralēli tam arī veicu pētījumus krioprezervācijas standartizēšanā un metožu uzlabošanā.

Uģis Bērs, Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā.

Nodarbošanās: Medicīniskā mikrobioloģija

Pētnieciskās intereses: Bioanalītisko marķieru atlase patogēno baktēriju rezistences un virulences pētījumiem

Loma projekta ietvaros: Stafilokoku bakteriālo celmu datubāzes izveidošana un uzturēšana, molekulāro tehnoloģiju atstrādāšana ar jauniem genomiskiem marķieriem

Iveta Līduma, tehniskā asistente. Dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā, mikrobioloģe,Medicīnas fakultātes doktorante.                            

Galvenās pētnieciskās intereses –medicīniskā mikrobioloģija, nozokomiālo infekciju izraisītāji, baktēriju rezistences un virulences pētījumi.

Loma projekta ietvaros: Stafilokoku bakteriālo celmu kolekcijas un DNS kolekcijas (kriobankas) izveide un uzturēšana. Kultivēšana uz barotnēm, tīrkultūras izdalīšana un fenotipisko īpašību raksturošana, kā arī mikroorganismu jutības pret antibakteriālajiem līdzekļiem noteikšana.

Molekulāro tehnoloģiju izmēģinājums ar ica un aap genomiskiem marķieriem. DNS analīze meticilīna  rezistences noteikšanai (SSCmec kasete) Staphylococcus aureus un Staphylococcus epidermidis paraugos

 

PROJEKTA administrācija

Jūlija Stare, projekta administratore (administratīvā vadītāja);

Sandra Strole, projekta vadītāja (administratīvā vadītāja asistente);

Zane Kūka, projekta vadītāja asistente (finanšu asistente).